wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Gwarancja
Kontakt
Producenci
Waluta

Gwarancja

GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym RENIMIX są objęte gwarancją
2. Warunkiem gwarancji na części oryginalne OPEL jest montaż w autoryzowanym serwisie Opla lub warsztacie samochodowym z zachowaniem procedur naprawczych Opla. Warunkiem gwarancji na pozostałe części jest montaż w wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym. Należy wypełnic formularz  z pieczątka zakładu , podpisem mechanika, oraz numer vin pojazdu i dołączyć do towaru .

3. Okres gwarancji wynosi 12 miesiący od daty wystawienia faktury. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres sklepu sklep@renimix.pl. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. 

4. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach sklep ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej uwzględnienia poprzez: naprawę towaru lub jego wymianę na nowy. Sposób doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową wybiera sklep.

5. W przypadku wymiany towaru na nowy, Sklep wskaże Klientowi adres, pod który winien on przesłać wadliwy towar.

6. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt sklepu .

7. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Sklep dokona wymiany towaru na nowy albo dokona istotnej naprawy wadliwego towaru, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wymienionego towaru lub zwrócenia towaru naprawionego. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę ta stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego gwarancją Klient mógł z niego korzystać.

8. Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz niewłaściwym montażem, jak również normalne zużycie towaru.
9. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rekojmi za wady fizyczne, ktore istniafy w chwili przejscia niebezpieczenstwa na Kupujacego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny , albo odstapieniu od umowy,chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz na  wolną od wad albo wade usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była juz wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawca albo Sprzedawca nie uczynil zadość obowiazkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usunięcia wady.
11. Jezeli Kupujacy jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawca usuniecia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać  usuniącia wady, chyba że doprowadzenie wady do zgodności z umową w sposob wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawce. Przy ocenie nadmiernosci kosztów uwzglednia sie wartosc rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a takze bierze sie pod uwage niedogodnosci, na jakie narazałby Kupujacego inny sposób zaspokojenia.
12. Kupujacy nie moze odstąpic od umowy, jezeli wada jest nieistotna.
13. Jezeli rzecz sprzedana ma wade, Kupujacy moze żadac także wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.  Sprzedawca jest obowiazany wymienic rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunac wade w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupujacego. Sprzedawca może odmówic zadoscuczynienia żadaniu kupujacego, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umową rzeczy wadliwej w sposob wybrany przez Kpującego jest niemozliwe albo w porownaniu z drugim mozliwym sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umową wymagaloby nadmiernych kosztów. Jezeli Kupującym jest Przedsiebiorca, Sprzedawca moze odmówic wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady takze wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyzszają cene rzeczy sprzedanej.
14. Jezeli rzecz wadliwa została zamontowana Kupujacy moze żadac od Sprzedawcy demontazu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunieciu wady, w razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności  na koszt i niebezpieczenstwo sprzedawcy.  Sprzedawca może odmowic demontażu i ponowneqo zamontowania, jezeli koszt tych czynnosci przewyższa cene rzeczy sprzedanej. Jezeli kupującym jest konsument, może on żadać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania  do wysokosci ceny rzeczy sprzedanej.
15. Kupujacy, ktory wykonuje uprawnienia z tytuki rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyc rzecz wadliwą do miejsca  oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie ma jak okreslono w umowie - do miejsca, w ktorym rzecz zostata wydana kupujqcemu. Jeżeli ze względu  na rodzaj rzeczy lub sposob jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnic rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którymm rzecz sie znajduje.
16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjqtkiem przypadkow gdy: - koszt tych czynnosci przewyzsza cenę rzeczy sprzedanej, a Sprzedawca odmówił demontażu i ponownego zamontowania. - Konsument, ktory żąda od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany poniesć część związanych z tym kosztów przewyższajacych cene rzeczy sprzedanej albo moze zadac od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontazu i ponownego zamontowania, do wysokosci ceny rzeczy sprzedanej.
17. Koszty wymiany lub naprawy obejmujący w szczegolnosci koszty demontazu i  dostarczenia  rzeczy robocizny,  materiatow oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
18. Kupujący moze skladac Sprzedawcy reklamacje  dotyczącą  wad rzeczy sprzedanej.   Złożenie reklamacji  moze nastąpic  na pismie na adres Sprzedającego RENIMIX, drogą mailową na adres sklep@renimix.pl albo za posrednictwem forularza reklamacji dostępnego w Internecie. W przypadku ustnego zlozenia reklamacji Sprzedawca  sporządza protokół zawierajacy informacje o reklamacji .Reklamacja powinna zawierać dane adresowe osoby składajacej reklamacje, przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie ządania, dane dotyczące daty nabycia i otrzymania Towaru podlegającego reklamacji.
19. W przypadku gdy jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji Klient na zadanie Sprzedawcy winien dostarczyc Towar podlegający reklamacji Sprzedawcy ,lub umozliwic zapoznanie się z nim w sposob uzgodniony ze Sprzedawcą. Sprzedawca pokrywa koszt dostawy Towaru podlegajqcego reklamacji ktorego dostarczenia zażądal lub zapewnia odbior Towaru we wlasnym zakresie
. 20. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkowac sie do zlożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jezeli Kupujycy będący Konsumentem zażądał wymniany rzeczy lub usuniącia wady albo złożył oswiadczenie o obnizeniu ceny okreslając kwotę, o ktorą cena ma byc obnizona, a Sprzedawca nie ustosunkował sie do tego żądania w terminie 14 dni, uwaza sie ze żądanie  to uznał  za uzasadnione.
21. Kupujqcy bedący Przedsiebiorcą, traci uprawnienia z tytuiu rekojmi, jezeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposob przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwlocznie Sprzedawcy o wadzie, a  w przypadku gdy wada wyszla na jaw dopiero pozniej - jezeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwlocznie po jej stwierdzeniu.  Do zachowania powyzszego terminu wystarczy wyslanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.  Utrata uprawnienia z tytułu rekojmi za wady fizyczne rzeczy nie nastepuje mimo niezachowania terminow do zbadania rzeczy przez Kupujacego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jezeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupujacego, że wady nie istnieją.  Okres rekojmi w sklepie RENIMIX wynosi 12 miesięcy Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  Aby korzystac z uprawnień rękojmi należy rzecz - zamontować zgodnie z instrukcją i właściwą technologią dla danej części - użytkować częśc zgodnie z przeznaczeniem dla danego modelu i danego miejsca jej umieszczenia.
22. Jezeli sposrod rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają  sie, odlaczyć  od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupujacego do odstapienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
23. Jezeli Sprzedawca dopuszcza sie, zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujacy moze odeslac rzecz na koszt i niebezpieczenstwo sprzedawcy. 24. Sprzedawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupujacemu. Jeżeli Kupującym jest konsument , w przypadku rzeczy używanej, odpowiedzialność Sprzedawcy  zostaje ograniczona do 1 roku od wydania towaru Kupujacemu. Rękojmią nie objęte są części podlegające normalnemu zużyciu, uzależniony od sposobu użytkowania i stylu jazdy np.okładziny, tarcze, klocki hamulcowe, lożyska, pióra wycieraczek,paski napędu osprzętu, części gumowe, wewnętrzne i zewnętrzne elementy wykończeniowe jak listwy ozdobne, uszczelki, świece, baterie, zarowki, bezpieczniki, sprężyny gazowe, amortyzatory i tym podobne. 25. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiane rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia sie, z upływem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady. Jezeli Kupującym jest Konsument bieg terminu przedawnienia nie moze zakonczyc sie_ przed upływem terminu okreslonego w ust. 24.
26. W terminach okreslonych w ust. 25 Kupujacy moze zlozyc oswiadczenie o odstapieniu od umowy albo obnizeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jezeli Kupujacy żadal wymiany rzeczy na wolną od wad lub usuniecia wady, bieg terminu do zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy albo obnizeniu ceny rozpoczyna sie z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usuniecia wady. 27. W razie dochodzenia przed sadem albo sądem polubownym jednego z uprawnien z tytulu rękojmi termin do wykonania innych uprawnien, przysługujących Kupujacemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postępowania. W przypadku postępowania mediacyjnego termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujacych kupujacemu,zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakonczenia mediacji.
28. Uplyw terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytuhj rekojmi, jezeli Sprzedawca wadę podstępnie zatail.
29. Jezeli okreslony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatnosci rzeczy do uzycia kończy sie po uptywie dwoch lat od dnia wydania rzeczy Kupujacemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
30. Kupujacy, przeciwko ktoremu osoba trzecia dochodzi roszczen dotyczacych rzeczy sprzedanej, obowiazany jest niezwłocznie zawiadornic o tym Sprzedawce i wezwac go do wziecia udziału w sprawie, Jezeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskala orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wadę prawną o tyle, o ile jeqo udzial w postepowaniu byl potrzebny do wykazania, ze roszczenia osoby trzeciej byly calkowicie lub częsciowo bezzasadne.
31. Jezeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujacy zlożyl oswiadczenie o odstapieniu od umowy albo obnizeniu ceny, moze on żadac naprawienia szkody, ktorą poniosł przez to, ze zawarł umowe, nie wiedzac o istnieniu wady, chocby szkoda byfa następstwem okolicznosci, za ktore sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci,a w szczegolnosci moze żadac zwrotu kosztow zawarcia umowy, kosztow odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładow w takim zakresie, w jakim nie odniosi z nich korzysci, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztow procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiazku naprawienia szkody na zasadach oqólnych.
32. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiazuje sie dokonac zwrotu platnosci w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzezeniem, ze zwrot platności nie nastapi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

 


Przejdź do strony głównej
Promocje
Chlapacze przód zestaw

Chlapacze przód zestaw186,50 zł189,40 zł

Siatka bagażowa na podłogę

Siatka bagażowa na podłogę171,00 zł175,60 zł

Przewód chlodzenia

Przewód chlodzenia888,00 zł926,30 zł

Uniwersalna siatka bagażowa

Uniwersalna siatka bagażowa183,00 zł183,60 zł

Pompa wody

Pompa wody1 350,00 zł1 343,10 zł

Rura obejście termostatu

Rura obejście termostatu410,00 zł410,10 zł

Kratka chłodnicy bez listwy

Kratka chłodnicy bez listwy408,00 zł330,00 zł

Systemy płatności online
  • Przelewy24
  • Hotpay
  • Bluemedia
Opinia o produkcie
oryginalna część opel w przystępnej cenie. kontakt z sprzedającym wzorowy, przesyłka dobrze zabezpieczona
Ocena produktu 5/5
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Chmura tagów
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu